Definities Onderwijs

Instroom

Aantal personen per opleiding, dat op peildatum 1 oktober van een jaar staat ingeschreven voor een opleiding bij een onderwijsinstelling van het bekostigd onderwijs en in het jaar daarvoor niet stond ingeschreven voor deze opleiding.

Deelnemers

Het aantal personen dat voor een bepaalde opleiding staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling van het bekostigd onderwijs, op peildatum 1 oktober per jaar.

Verzuimpercentage

Van alle werknemers wordt elke ziektedag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor en de arbeidsongeschiktheidsfactor, waarna deze worden opgeteld. Van alle werknemers (ziek en niet ziek) wordt elke dienstverbanddag in de periode vermenigvuldigd met de bij die dag behorende parttimefactor, waarna deze worden opgeteld. Het totaal aantal ziektedagen wordt gedeeld door het totaal aantal dienstverbanddagen en vermenigvuldigd met 100%.

Het verzuimpercentage wordt het meest beïnvloed door langdurig verzuim. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof kan het verzuimpercentage substantieel beïnvloeden. Daarom wordt het verzuimpercentage in de Vernet Viewer zowel inclusief als exclusief zwangerschap weergegeven.

Ziektedagen ten gevolge van zwangerschap en/of bevalling worden ook meegenomen in het verzuimpercentage inclusief zwangerschap.

POWERED BY

powered by